Mordercza Tajemnica 1
Murder Mystery Game 1

Zimowy wieczór, ciemny i ponury mimo wczesnej pory. Detektyw Columbo przyjrzał się pomieszczeniu, w którym stał – kuchni w mieszkaniu denatki. Przybył tu po tym, jak poinformowano go, że policja dostała wezwanie do mieszkania, z którego usłyszano strzał z broni palnej.

– Po co pan tu przyszedł? Przecież sprawa jest oczywista. Samobójstwo. – powiedział zdziwiony policjant, który przyjął wezwanie.

– Nie… To nie samobójstwo, tylko morderstwo.

– Skąd pan wie?

– Proszę spojrzeć…

                Skąd detektyw wiedział, że młoda kobieta została zamordowana? Spójrzcie na obrazek i spróbujcie zgadnąć.

trupjpg

Odpowiedź

Winter evening, dark and gloomy despite the early hour. Detective Columbo looked at the room where he was standing – the kitchen in the apartment of the deceased. He came here after he was informed that the police received a call to the apartment where a shot from a firearm had been heard.

„Why are you here? After all, the matter is clear. Suicide” said the surprised

policeman who took the call.

„No… It’s not suicide, but murder.”

„How do you know?”

„Pray take a look…”

How did the detective know that the young woman had murdered? Look at the picture and try to guess.

trupjpg

Answer