„Mary Poppins”, Pamela L. Travers
"Mary Poppins", Pamela L. Travers

img_20161226_1116481

Czy słyszeliście kiedyś o Królu, Zamku Władcy i jego kompanie, Leniu i Ladaco? A o kocie, który patrzył na króla? Albo o krowie, która przeskoczyła księżyc? Nie? Hm… A czy myśleliście kiedykolwiek, jak by to było zobaczyć konstelacje gwiezdne występujące jako artyści cyrkowi? W tym momencie powiecie pewnie coś w stylu, „Monika, kochanie… idź może do psychologa…? Albo lepiej do psychiatry… Bo zdaje się, że coś z tobą nie do końca w porządku. Konstelacje jako artyści cyrkowi? Kot, który patrzył na króla? Krowa, która przeskoczyła księżyc? O czym ty mówisz?” A ja będę mogła z całym spokojem odpowiedzieć, „Wszystko ze mną w porządku! Po prostu czytałam odpowiednie książki…”

                Mary Poppins: młoda, niezbyt urodziwa dziewczyna o dość nieprzyjemnym charakterze, opiekująca się pięciorgiem dzieci rodziny Banks. Niby zwyczajna, ale Janeczka, Michaś, Basia, Jaś i Amelka wiedzą, że z pewnością taka nie jest. Pojawia się i znika kiedy chce, a każde jej pojawienie się i zniknięcie jest – i to bez żadnej przesady! – zupełnie magiczne. Jak zapowiada, kiedy odejdzie? Ot, na przykład tak: „Kiedy wiatr się zmieni.” Dziwne? Z pewnością, ale jeszcze dziwniejsze jest to, co się dzieje, kiedy Mary jest w pobliżu. Wyprawa do gwiezdnego cyrku, słuchanie opowieści o Królu, Zamku Władcy, czy wspomnianej już krowie, spotkanie z ludźmi z różnych stron świata dzięki kompasowi… To tylko niektóre z przygód młodego pokolenia Banksów; wszystko to przydarza się im za sprawą opiekunki. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tych i innych małych cudach, ale wolelibyście przeczytać tłumaczenie niż oryginał kupcie sobie – lub wyszukajcie w bibliotece – zbiorowe wydanie książek Pameli L. Travers o Mary Poppins, którego okładkę widzicie powyżej. Zostało ono wydane przez wydawnictwo Jaguar i zawiera oryginalne ilustracje Mary Shepard; wykorzystane przez wydawnictwo tłumaczenia zostały napisane przez Irenę Tuwim i Stanisława Kroszczyńskiego. W książce tej możecie przeczytać 2 tomy przygód Mary, które nie były wcześniej wydane w Polsce: „Mary Poppins w kuchni” i „Mary Poppins od A do Z”.

img_20161226_1116511

Have you ever heard of the King  of the Castle and his companion, Dirty Rascal? And about the cat who looked at the king? Or about the cow that jumped over the moon? No? Hm… And have you ever thought how it would be to see the constellations appearing as circus artists? At this point, the you will probably say something like, „Monika, darling… how about you going to the psychologist…? Or better to the psychiatrist… Because it seems that something is not quite right with you. Constellations as circus artists? The cat who looked at the king? The cow that jumped over the moon? What are you talking about?” And I’ll be able to calmly answer, „Everything’s alright with me! Only that I read proper books…”

Mary Poppins: a young, not very comely girl with a rather unpleasant character, taking care of the five children of the Banks family. Seemingly ordinary, but Jane, Michael, Barbara, John and Annabel know that she certainly is not like that. She comes and goes when she wants tp, and each of her appearances and disappearances is – and it’s no exaggeration! – quite magical. How does she announce when she’ll leave? Oh, for example like this: „When the wind changes.” Strange? Certainly, but it’s even stranger what happens when Mary is close by. The trip to the star circus, listening to stories about the King of the Castle or the already mentioned cow, meeting with people from different parts of the world thanks to a compass… These are just some of the adventures of the young generation of Banks that all happens to them because of the babysitter. If you want to learn more about these and other small miracles, but you’d rather read the translation than the original, buy for yourselves – or search for it in the library – the collective publication of books by Pamela L. Travers about Mary Poppins, the cover of which you see above. It was issued by Jaguar publishing house and includes original illustrations by Mary Shepard; the translations used by the publishing house were written by Irena Tuwim and Stanisław Kroszczyński. In this book you can read two volumes of Mary’s adventures that weren’t released in Poland before: „Mary Poppins in the Kitchen” and „Mary Poppins from A to Z”.