Mary, did you know?
Maryjo, czy wiedziałaś?

Pentatonix – Mary, did you know?

Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water?
Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters?
Did you know that your baby boy has come to make you new?
This child that you’ve delivered, will soon deliver you.

Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man?
Mary, did you know that your baby boy will calm a storm with his hand?
Did you know that your baby boy has walked where angels trod?
When you kiss your little baby, you kissed the face of God.

Mary, did you know, Mary did you know, Mary did you know…

The blind will see, the deaf will hear and the dead will live again.
The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the lamb.

Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation?
Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nations?
Did you know that your baby boy is heaven’s perfect Lamb?
That sleeping child you’re holding is the great I am.

Mary, did you know, Mary, did you know, Mary, did you know…

Mary, did you know…

Maryjo, czy wiedziałaś, że Twój synek pewnego dnia będzie chodził po wodzie?
Maryjo, czy wiedziałaś, że Twój synek ocali naszych synów i córki?
Czy wiedziałaś, że Twój synek przybył, by uczynić Cię nową?
To dziecko, które urodziłaś, wkrótce Cię oswobodzi.

Maryjo, czy wiedziałaś, że Twój synek przywróci wzrok ślepemu?
Maryjo, czy wiedziałaś, że Twój synek uciszy burzę swoją ręką?
Czy wiedziałaś, że Twój synek chodził tam, gdzie stąpali aniołowie?
Kiedy całowałaś swoje dzieciątko, całowałaś twarz Boga.

Maryjo, czy wiedziałaś, Maryjo, czy wiedziałaś, Maryjo, czy wiedziałaś…

Ślepy będzie widział, głuchy będzie słyszał i martwy znów ożyje.
Kulawy podskoczy, niemy przemówi, wielbiąc Baranka.

Maryjo, czy wiedziałaś, że Twój synek jest Panem całego stworzenia?
Maryjo, czy wiedziałaś, że Twój synek pewnego dnia będzie rządził narodami?
Czy wiedziałaś, że Twój synek jest idealnym niebiańskim Barankiem?
To śpiące dziecko, które trzymasz, jest wspaniałym
„Ja Jestem”.

Maryjo, czy wiedziałaś, Maryjo, czy wiedziałaś, Maryjo, czy wiedziałaś…

Maryjo, czy wiedziałaś…