„Legendy miejskie”, Mark Barber (i W. Orliński)
"Urban Legends Uncovered", Mark Barber (& W. Orliński)

Autostopowicz-morderca ukrywający się na tylnym siedzeniu, człowiek z hakiem zamiast ręki atakujący dwójkę nastolatków, Krwawa Mary ukazująca się w lustrze, zwłoki ukryte w łóżku hotelowym, babcia, która zmarła w trakcie podróży z rodziną i została ukradziona razem z samochodem… Któż z nas nie słyszał tych opowieści przynajmniej raz w życiu? Są to tak zwane legendy miejskie, zwane również mitami miejskimi czy folklorem miejskim. Niektóre z nich są prawdziwe, inne oparte na prawdziwych zdarzeniach, do których dodano fikcyjne szczegóły, a jeszcze inne całkowicie fikcyjne. Wszystkie rozprzestrzeniają się wirusowo. Interesujesz się nimi? W takim razie mam coś, co może cię zainteresować.
Książka „Legendy miejskie” Marka Barbera to dzieło opisujące najbardziej znane i popularne legendy miejskie – zarówno te „klasyczne”, jak i te, które rozprzestrzeniły się dopiero w ostatnich latach. Podzielone są one na kategorie: 2 grupy opowieści typu horror („klasyczne” i „nowe”), legendy kryminalne, opowieści o zwierzętach, opowiadania związane z kulinariami, oraz tak zwany „netlore” – folklor internetowy. Każda legenda ma swoją krótką „metryczkę”: tytuł, miejsce i czas powstania (o ile są znane) oraz status – fałszywa, prawdziwa lub nierozstrzygnięta. Następnie Barber opisuje ją, a jeśli występuje więcej niż jedna wersja, podaje te, które są najbardziej popularne. Później następuje „Śledztwo” na temat tego, skąd wzięła się dana historia. W końcu autor dodaje krótkie podsumowanie na temat tego, co powiedział; w tym miejscu często pojawiają się dodatkowe informacje, takie jak na przykład pełny (prawdziwy, specjalnie to sprawdziłam!) przepis na ciasteczka Neimana Marcusa jako dodatek do legendy, która dotyczy tegoż przepisu.
Polskie tłumaczenie książki „Legendy miejskie” przygotowali Piotr Błoch i Katarzyna Berger-Kuźniar. Zawiera ono przedmowę napisaną przez Wojciecha Orlińskiego oraz stworzony przez niego dodatek na temat legend miejskich, które występują wyłącznie w Polsce. Został on napisany w takim samym stylu jak główna część książki.

Znalezione obrazy dla zapytania legendy miejskie barber

Zdjęcie okładki polskiego tłumaczenia (obraz z grafiki Google)
Picture of the cover of the Polish translation (image from Google graphics)

Hitchhiker-murderer hiding in the back seat, a man with a hook instead of the hand attacking two teenagers, Bloody Mary appearing in the mirror, a corpse hidden in a hotel bed, a grandmother who died while travelling with her family and was stolen with the car… Who of us have not heard these stories at least once in our lives? These are so-called urban legends, also known as urban myths or urban folklore. Some of them are real, others based on real events, to which fictitious details have been added, and still others entirely fictitious. They all spread virally. Are you interested in them? In that case, I have something that might interest you.
Mark Barber’s book „Urban Legends Uncovered” is a work describing the most well-known and popular urban legends – both „classic” and those that have only spread in recent years. They are divided into categories: 2 groups of horror stories („classic” and „new”), crime legends, tales about animals, stories related to cooking, and so-called „netlore” – Internet folklore. Each legend has its own short „record”: title, place and time of creation (if known) and status – false, true or unresolved. Then Barber describes it, and if there is more than one version, he gives the ones that are the most popular. Then follows the „Investigation” about where the story came from. Finally, the author adds a brief summary of what he said; this is where additional information often appears, such as, for example, a full (real, I especially checked it!) recipe for Neiman Marcus’ cookies as an addition to the legend that applies to this recipe.
The Polish translation of the book „Urban Legends Uncovered” was prepared by Piotr Błoch and Katarzyna Berger-Kuźniar. It contains a preface written by Wojciech Orliński and an addition created by him on the subject of urban legends that occur only in Poland. It has been written in the same style as the main part of the book.