„Mitologia grecka i rzymska”, Katarzyna Marciniak
"Greek and Roman mythology", Katarzyna Marciniak

Jaki ma związek starożytny bóg Hefajstos ze Star Trekiem? Ciekawe pytanie… Rzymianie nazywali Hefajstosa „Wulkan” – jeśli się to wie, skojarzenie przyjdzie samo po obejrzeniu filmu. A skąd się wzięło psychologiczne określenie „kompleks Edypa”? Nieco bardziej oczywiste, jeśli się zna historię tego króla… A „kompleks Elektry”? Podobny do wcześniej wymienionego, tylko historia inna. Którą królową porównywano do Artemidy? Hm… Po zastanowieniu można skojarzyć, że chodzi o „królową dziewicę”, Elżbietę I, ale do tego to trzeba znać jej biografię i odpowiednio połączyć ją z tym, co wiadomo o tamtej bogini. Chcecie więcej takich ciekawostek? Tak? W takim razie wyszukajcie sobie w księgarni czy przez Internet książkę „Mitologia grecka i rzymska” Katarzyny Marciniak; wypuściło ją na rynek Wydawnictwo Szkolne PWN w ramach „Serii mitycznej” – jednego z projektów, które przeprowadzili pod szyldem ParkEdukacja. Autorka gromadzi tu mity o bogach i wszelkich innych znanych postaciach z mitologii Greków i Rzymian, pokazuje przedstawienia tychże postaci z czasów kiedy zostały one powołane do życia (mity/opowieści o nich, ale także wszelkie nawiązania poetyckie i ich przedstawienia w rzeźbie i innych sztukach), po czym ukazuje, w jaki sposób zostały one „wykorzystane” w późniejszych wiekach. Widzimy więc reprodukcje obrazów, cytaty ze sztuk teatralnych (a niekiedy także i migawki z nich), cytaty z filmów, książek, poezji… i czytamy, jak pomysłowi potrafią być właściciele wielkich firm, nazywający swoje przedsiębiorstwa imionami postaci tak wymownie kojarzących się z tym, czym mają się zajmować. Tak, to też się zdarza… Podobnie jak nazwanie małpy imieniem starożytnej bogini, tej samej Diany (czytaj: Artemidy, jeśli wolisz grecką wersję jej imienia), do której porównywana była Elżbieta I. Jeśli więc sądzisz, że może cię to zaciekawić, jest to dzieło wręcz dla ciebie stworzone. Możesz się z niego na przykład dowiedzieć, że:

„Włosi mówią o osobie lekko zezowatej, że ma „zeza Wenus” (strabismo di Venere). Uważają tę wadę wzroku za niezwykle seksowny defekt. Delikatnego zeza miała podobno sama bogini miłości, co można dostrzec na słynnym obrazie Sandra Boticellego (1445-1510), przedstawiającym jej narodziny. Była to jedyna skaza na urodzie Afrodyty, która zresztą dodawała bogini uroku. Dzięki zezowi mogła bowiem rzucać kochankom zmysłowe i powłóczyste spojrzenia. (….)”

mitologia

Okładka książki (skan)

Cover of the book (scan)

What is the relationship of the ancient god Hephaestus with Star Trek? Interesting question… The Romans called Hephaestus „Volcano” – if you know it, the association will come just after seeing the film. And where did the psychological term „Oedipus complex” come from? Somewhat more obvious if you know the story of this king… And the „complex of Elektra”? Similar to the aforementioned, just a different story. Which queen was compared to Artemis? Hm… After thinking about it, it can be said that it is a „virgin queen”, Elisabeth I. But to do so, you need to know her biography and properly connect it with what is known about that goddess. Do you want more such trivia? Yes? Then find yourself the book „Greek and Roman mythology” by Katarzyna Marciniak in the bookstore or in the Internet; it was released by Wydawnictwo Szkolne PWN as part of the „Mythical Series” – one of the projects under the name of ParkEdukacja. The author collects myths about gods and all the other well-known figures from Greek and Roman mythology, shows the figures of those figures from the time they were brought to life (myths/stories about them, but also all poetic references and their representations in sculpture and other arts) , Then she shows how they were „used” in later centuries. So we see reproductions of paintings, theatrical quotes (and sometimes snapshots from them), quotes from movies, books, poetry… and we can see how thoughtful great business owners can be, calling their businesses with the names of the characters that can be so easily associated with what their companies are to handle. Yes, it also happens… Just as naming a monkey with a name of the ancient goddess, the same Diana (read: Artemis, if you prefer the Greek version of her name) to which Elizabeth I was compared, does. So if you think it may curb you, then it is a work created for you. You can learn from it, for example, that:

„The Italians say about a slightly squinted person that they have „Vengeance of Venus” (strabismo di Venere). They consider this eye defect to be an extremely sexy defect. Reportedly, the goddess of love had a slight squint herself, as can be seen on the famous portrait of Sandro Boticelli (1445-1510), depicting her birth. It was the only blemish on the beauty of Aphrodite, which added to the goddess’ charm. Thanks to it, she could give her lovers sensual and lurid glances. (…)”