Kapliczka niedaleko klasztoru cystersów w Mogile
A shrine near the Cistercian monastery in Mogiła

Wyobraźcie sobie, że jesteście w średniowiecznym Krakowie. Jest noc, miasto ogarnęły ciemności – nie ma elektryczności, drogi nie są oświetlone. Z jakiegoś powodu zamiast we własnym łóżku, znajdujecie się w pobliżu klasztoru Cystersów. Zauważacie, że mrok rozjaśnia małe światełko, kaganek stojący w niewielkiej kapliczce:

Jednak mimo, że jest to wasz jedyny drogowskaz, nie decydujecie się na podejście do tej kapliczki. Wiecie, że zbliżenie się do niej mogłoby oznaczać dla was utratę zdrowia lub życia. Dlaczego?

Odpowiedź

Imagine you are in medieval Cracow. It is night, the city is enveloped in darkness – there is no electricity, roads are not illuminated. For some reason, instead of your own bed, you are near the Cistercian monastery. You notice that the darkness is illuminated by a little light, a lantern standing in a small shrine:

However, even though this is your only signpost, you decide not to approach this shrine. You know that approaching it could mean the loss of your health or life. Why?

Answer