Istotny szczegół
An important detail

Profesor Władysław Guzik był jednym z najbardziej szanowanych i lubianych wykładowców akademii medycznej, na której pracował. Przygotowywane przez niego egzaminy nie były łatwe – wyższe roczniki zawsze ostrzegały „żółtodziobów”, że nie należy ich lekceważyć – ale mimo tego studenci go uwielbiali, a współpracownicy uśmiechali się na wspomnienie jego nazwiska. Zawsze uśmiechnięty, przyjaźnie nastawiony do wszystkich wokół, trudne zagadnienia tłumaczył „do skutku” i zawsze służył poradą w razie wątpliwości czy problemów… Jednym słowem: wykładowca i współpracownik idealny. Dlatego też kiedy zmarł, wszyscy, którzy go znali, głęboko to przeżyli. Kiedy odczytano testament profesora, pracownicy jego wydziału postarali się o dokładne wykonanie ostatniej woli mężczyzny. Można wręcz powiedzieć, że została ona wykonana „co do słowa” – i to dosłownie. Jednak jakiś czas później okazało się, że wykonawcy testamentu pomylili się. Czemu? Co się wydarzyło?

Odpowiedź

Professor Władysław Guzik was one of the most respected and popular professors in the medical school where he worked. The exams prepared by him were not easy – the students of the higher years always warned the „rookies” that they should not be underestimated – but still the students loved him, and colleagues smiled at the mention of his name. Always smiling, friendly to everyone around, explained the difficult issues „the whole way” and always served advice in case of doubts or problems… In a word: an ideal lecturer and co-worker. Therefore, when he died, all who knew him couldn’t get over that. When the professor’s will was read out, the employees of his department tried to execute the last will of man carefully. You can even say that it was  executed „word for word” – literally. But some time later it turned out that the executors of the will were mistaken. Why? What happened?

Answer