Ingram Bywater i wysoki poziom nauczania
Ingram Bywater and a high level of teaching

Ingram Bywater był profesorem na uniwersytecie Oksford, dydaktykiem i pedagogiem. W związku ze swoim zainteresowaniem nauczeniem, został także wizytatorem szkół w regionie. Lubił tę pracę, jednak w trakcie jednej z takich wizytacji zdarzył mu się wypadek, który zapamiętał na bardzo długo.
Przybywszy do jakiejś małej szkółki na prowincji, Bywater zaczął – jak to miał w zwyczaju – zadawać uczniom najróżniejsze pytania, aby sprawdzić poziom nauczania. Zdumiał się i ucieszył zauważywszy, że po każdym zadanym pytaniu unosił się istny las rąk sugerujących gotowość do udzielenia odpowiedzi. Jego radość była jeszcze większa, kiedy usłyszał, że za każdym razem odpowiedzi były poprawne! Nawet, kiedy pytania były dość trudne. Zaczął więc dziękować nauczycielce za to, że tak dobrze prowadziła lekcje. Zachwytom nad jej umiejętnościami nie było końca. W końcu jednak „epopeja” skończyła się, a wtedy młoda kobieta powiedziała coś, co spowodowało, że Bywater zdumiał się i postanowił, że odtąd będzie ostrożniejszy w wydawaniu opinii na temat pracowników odwiedzanych przez siebie szkół oraz dzieci, które się w nich uczyły. Cóż takiego usłyszał znany pedagog?

Ingram Bywater – portret
(źródło – grafika Google)

Odpowiedź

Ingram Bywater was a professor at Oxford University, a didacticist, and teacher. In connection with his interest in teaching, he also became a school inspector in the region. He liked this job, but during one of such inspections, he had an accident which he remembered for a very long time.
Arriving at a small school in a province, Bywater began – as was his custom – to ask students various questions to check the level of teaching. He was astonished and pleased to see that after each question asked, there was a real forest of hands suggesting a readiness to answer. His joy was even greater when he heard that every time the answers were correct! Even when the questions were quite difficult. So he started to thank the teacher for teaching the lessons so well. Delights over her skills were endless. In the end, however, the „epic” ended, and then the young woman said something that caused Bywater to be surprised and decide that from now on he would be more cautious in issuing opinions on the employees of the schools which he visited and the children who were learning in them. What did the well-known educator hear?

Ingram Bywater – portrait
(source – Google graphics)

Answer