„Gra Endera”, Orson Scott Card
'Ender's Game', Orson Scott Card

     Dla rodziców – Andrew. Dla siostry i przyjaciół – Ender, kończący. Dla brata, wrogów i urzędników – Trzeci. Trzecie dziecko rodziny Wigginów. Dziecko nadprogramowe, które mogło się urodzić tylko dlatego, że żadne z jego rodzeństwa nie miało odpowiednich cech charakteru, aby przejść przez program szkolący dzieci do walki z kosmitami. Czy agresja brata i łagodność siostry połączą się z jego własną wysoką inteligencją w takich proporcjach, dzięki którym powstanie żołnierz idealny? Czy pomimo początkowych klęsk ponoszonych w Szkole Bojowej zdoła ukończyć szkolenie i poprowadzić innych młodych żołnierzy do walki z obcą rasą? Tego nie wie nikt – nawet sam Ender. Przechodząc przez kolejne etapy nauki przekonuje się, że aby móc uwolnić się od prześladowców, musi czasem przestać być uległy i zacząć walczyć – stając się przy tym podobnym do własnego brata, którego tak się boi. Czy ta wiedza może mu pomóc w chwili, gdy stanie przed najważniejszym egzaminem? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdziecie w książce Orsona Scotta Carda „Gra Endera”, wydanej w polskiej wersji przez wydawnictwo Prószyński i S-ka. Ja zaangażowałam się w tę Grę, czego i wam życzę.

.

For his parents – Andrew. For his sister and his friends – Ender, the ending one. For his brother, his enemies and officials – Third. The third child of the Wiggin family. A surplus child, who could be born just because none of his siblings had had suitable characteristics to go through the program training children for the approaching fight with aliens. Will his brother’s aggression and his sister’s gentleness mix with his own high intelligence in such proportions, thanks to which an ideal soldier is formed? Will he, despite the initial defeats suffered in Battle School, manage to finish the training and lead other young soldiers to the fight with the alien race? Nobody knows that – not even Ender himself. Going through the next stages of studying, he becomes convinced that to be able to free himself from his prosecutors, he sometimes has to stop being meek and start fighting – at the same time becoming similar to his own brother, whom he is so afraid of. Can this knowledge help him in the moment when he is to take the most important exam? You will find the answers to all of those questions in Orson Scott Card’s book ‘Ender’s game’, which was published in the Polish version by Prószyński i S-ka publishing house. I got engaged in this Game, which I wish you too.