Festiwal Roślin Owadożernych, 2019, Kraków
Festival of Carnivorous Plants, 2019, Kraków (Poland)

Rosiczki, muchołówki, dzbaneczniki, kapturnice… Pewnie słyszeliście te nazwy lub widzieliście je w sklepach ogrodniczych, w działach z roślinami tropikalnymi. Są to rośliny mięsożerne. Najmniejsze z nich „połykają” muchy, komary, małe pająki, itp. Największe mogą złapać żabę, mysz, czy nawet niewielkiego ptaka. Dzięki temu dodatkowemu źródłu składników odżywczych mogą przeżyć nawet tam, gdzie woda niemal całkowicie wypłukała z gleby potrzebne im substancje. W dniach 14 i 15 września 2019 roku w Krakowie odbyło się wydarzenie poświęcone tym niesamowitym przedstawicielom świata flory: Festiwal Roślin Owadożernych.

Kilkanaście stanowisk wypełnionych roślinami, lampami służącymi za źródło światła i ciepła, fontannami i figurkami… Jaskrawe kolory w najróżniejszych kombinacjach… Raj dla każdego, kto interesuje się taką tematyką. Oprócz gatunków, od którego wzięła się nazwa tego wydarzenia, zwiedzający mogli zobaczyć kilkanaście różnych rodzajów drzewek bonsai oraz różne gatunki storczyków. Chętni mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach dotyczących opieki nad nimi, jak również zakupić nowe okazy. Dostępne były także worki z podłożem odpowiednim dla konkretnych gatunków. Pomiędzy warsztatami zwiedzający mogli obejrzeć filmy pokazujące rośliny owadożerne w ich naturalnym środowisku, „w stanie spoczynku” i podczas „polowania”.

Sundews, flycatchers, nepenthes, hoodurnice… You’ve probably heard these names or seen them in garden shops, in departments with tropical plants. They are carnivorous plants. The smallest of these „swallow” flies, mosquitoes, small spiders, etc. The largest can catch a frog, mouse, or even a small bird. Thanks to this additional source of nutrients, they can survive even where the water has almost completely washed out the substances that they need from the soil. On September 14-15, 2019, an event dedicated to these amazing representatives of the world of flora took place in Krakow: Festival of Carnivorous Plants.

A dozen stands filled with plants, lamps serving as a source of light and warmth, fountains and figurines… Bright colours in various combinations… A paradise for anyone interested in such topics. In addition to the species that gave the name of the event, visitors could see a dozen or so different types of bonsai trees and various species of orchids. Volunteers had the opportunity to participate in workshops on caring for them, as well as purchase new specimens. Bags with ground suitable for specific species were also available. Between the workshops, visitors could watch films showing carnivorous plants in their natural habitat, „at rest” and during „hunting”.