„English Matters” (magazyn)
"English Matters" (a magazine)

Interesujesz się kulturą? Albo historią? Zawsze chciałeś dowiedzieć się czegoś o swoim ulubionym aktorze, piosenkarzu, komiku, czy jeszcze jakiejś innej znanej osobie, którą podziwiasz? A może… Podoba ci się jakaś piosenka po angielsku, ale nie do końca rozumiesz część tekstu, bo artysta śpiewa zbyt szybko albo niewyraźnie, albo po prostu nie rozumiesz użytego w danym fragmencie wyrażenia? Chciałbyś poznać angielskie słownictwo związane z konkretną tematyką? A może masz problem z jakimiś elementami gramatyki angielskiej, ale nudzi cię uczenie się tego z podręczników? Teraz możesz znaleźć to wszystko w jednym miejscu. Wystarczy, że udasz się do dobrze zaopatrzonego salonu prasowego lub księgarni z dobrze zaopatrzoną półką z magazynami i zakupisz „English Matters”.
„English Matters” to ukazujący się co 2 miesiące magazyn dla osób uczących się języka angielskiego. Zawiera on… wiele różnych elementów. Artykuły na temat kultury i historii, krótkie biografie znanych osób, zestawienia angielskich słówek z różnych dziedzin razem z przykładami użycia (w zdaniach, a często również całych dialogach), teksty piosenek z analizą użytych w nich konstrukcji gramatycznych i angielskimi definicjami części słownictwa… Po prostu rzecz idealna dla tych, którzy chcą dowiedzieć się czegoś nowego, a przy okazji poćwiczyć język. Ciekawostka: co pewien czas ukazują się wydania specjalne „English Matters”, poświęcone wyłącznie jednej konkretnej tematyce. I tak na przykład niedawno udało mi się zdobyć takie właśnie wydanie specjalne na temat kultury USA; przeczytałam je z dużym zaciekawieniem, głównie ze względu na to, że mam znajomych na południu i wschodzie tego kraju. Innym razem, kilka dni przed napisaniem tego tekstu, znalazłam w księgarni „zwyczajny” numer tego magazynu, w którym znalazłam artykuł o piosenkach inspirowanych bądź też wprost bazujących na fragmentach z Biblii. Jakiś czas temu, jeszcze za czasów szkolnych, sięgnęłam po jedno ze starszych wydań kiedy miałam przygotować prezentację na temat brytyjskiej rodziny królewskiej – wykorzystałam wtedy informacje na temat „królewskiej etykiety”, które znalazłam w jednym z artykułów. Dodatkowym atutem jest to, że każdy artykuł zawiera polskie tłumaczenia słówek, które mogą być nieznane dla czytelników i na tyle problematyczne, że angielskie definicje mogłyby nie wystarczyć (szczególnie ważne w przypadku części magazynu poświęconej tekstom piosenek i słownictwu do konwersacji).
Dodatkowa ciekawostka: jeśli zakupisz jeden z najnowszych numerów „English Matters” i stwierdzisz, że magazyn ci się spodobał, możesz zamówić prenumeratę – to jest zupełnie normalne, wiele magazynów oferuje taką możliwość – ale także poprosić o dostarczenie ci wydań, które ukazały się PRZED tym, które zakupiłeś. Informacje na ten temat znajdziesz na końcu każdego numeru.
PS. To właśnie z jednego z numerów „English Matters” dowiedziałam się o stronie http://antyteksty.com/, o której pisałam tutaj: https://monikacisek.pl/www-antyteksty-com-teksty-ktore-cos-znacza/

Are you interested in culture? Or history? Have you always wanted to learn something about your favourite actor, singer, comedian, or any other known person that you admire? Or maybe… You like a song in English, but you do not quite understand part of the text because the artist sings too fast or indistinctly, or you just don’t understand an expression used in the given passage? Would you like to learn English vocabulary related to a specific topic? Or maybe you have a problem with some elements of English grammar, but you are bored with learning from textbooks? Now you can find it all in one place. All you have to do is go to a well-stocked press room or bookstore with a well-stocked shelf with magazines and you will buy „English Matters”.
„English Matters” is a magazine for English learners which is published every 2 months. It contains… many different elements. Articles on culture and history, short biographies of famous people, the juxtaposition of English words from various fields together with examples of use (in sentences, and often also entire dialogues), song lyrics with analysis of grammatical structures used in them and English definitions of vocabulary items… Just the perfect thing for those who want to learn something new, and at the same time practise the language. Curiosity: from time to time special editions of „English Matters”, devoted exclusively to one specific topic, are published. For example, recently I’ve managed to get such a special edition about the culture of the USA; I read it with great interest, mainly due to the fact that I have friends in the south and east of this country. Another time, a few days before writing this text, I found an „ordinary” number of this magazine in a bookstore, in which I found an article about songs inspired by or directly based on fragments from the Bible. Some time ago, while in school, I reached for one of the older numbers when I was to prepare a presentation about the British royal family – then, I used information about the „royal etiquette”, which I found in one of the articles. An additional advantage is that each article contains Polish translations of vocabulary items which may be unknown to readers and so problematic that English definitions might not be enough (especially important for the part of the magazine devoted to song lyrics and vocabulary for conversations).
Additional curiosity: if you buy one of the latest numbers of „English Matters” and find that you like the magazine, you can subscribe – it is quite normal, many magazines offer such a possibility – but also ask to provide you with issues that appeared BEFORE the one that you purchased. Information on this subject can be found at the end of each issue.
PS. It was from one of the issues of „English Matters” that I learned about the website http://antyteksty.com/, about which I wrote here: https://monikacisek.pl/www-antyteksty-com-teksty-ktore-cos-znacza/