Dziwny zegar
A strange clock

Pan Tiktak, właściciel sklepu z zegarami, nie mógł uwierzyć w to, co właśnie usłyszał.
– Słucham? Co ma być na tarczy? – zapytał zdziwiony. W odpowiedzi jego aktualny klient westchnął i sięgnął do kieszeni, wyciągając z niej złożoną na kilka części kartkę papieru. Rozłożył ją i położył przed sprzedawcą, pokazując mu rysunek przedstawiający jego wymarzony zegar.
– Tak miałoby to wyglądać. – powiedział zupełnie spokojnie. Na rysunku, zamiast „normalnych” cyfr, które zdobią tarcze zwyczajnych zegarów, widniały tajemnicze znaki. – A wskazówki mają się poruszać w odwrotnym kierunku, szanowny panie.
W tym momencie pan Tiktak zachwiał się gwałtownie i przytrzymał się krzesła, aby z niego nie spaść. Nigdy jeszcze w swojej karierze nie otrzymał tak zdumiewającego zamówienia! No ale cóż, klient nasz pan, prawda? Koniec końców, „dziwak” (jak nasz drogi zegarmistrz nazwał w myślach tajemniczego mężczyznę) otrzymał to, czego żądał… a pan Tiktak dostał kosmiczną zapłatę, więc nie mógł narzekać. Kim był ten klient i dlaczego złożył takie zamówienie?

Odpowiedź

Klientem sklepu był fryzjer. Zegar miał wisieć naprzeciw lustra; mężczyzna chciał aby on i jego klienci mieli możliwość widzieć „poprawną” godzinę, a nie odwrócony obraz wskazówek i liczb zapisanych w „normalny” sposób.

Mr Tiktok, the owner of the shop with clocks, could not believe in what he had just heard.
„Excuse me? What is to be on the face?” He asked, surprised. In response, his current client sighed and reached into his pocket, pulling out a sheet of paper folded into several parts. He unfolded it and laid it before the seller, showing him a drawing of his dream clock.
„That is how it is to look.” He said calmly. In the drawing, instead of the „normal” figures that adorn the faces of ordinary clocks, mysterious characters were drawn. „And the hands are to move in the opposite direction, sir.”
At this point, Mr Tiktok swayed violently and held on to the chair so as not to fall from it. Never in his career had he got such a peculiar order! But, well, the customer comes first, right? In the end, „the weirdo” (as our dear watchmaker called the mysterious man in his mind) got what he demanded… and Mr Tiktok got a cosmic pay, so he could not complain. Who was the client and why did he make such a request?

Answer

The client of the store was a hairdresser. The clock was to hang in front of the mirror; the man wanted himself and his clients to have the opportunity to see the „correct” time, not a reversed image of the hands and numbers stored in the „normal” way.