Dziwny warunek pisarki
The writer's strange condition

Pewna pisarka, której dzieła zawsze były bestsellerami, sprzedała wydawcy rękopis kolejnego utworu. Książka ta również stała się bardzo popularna, jednak stało się to dopiero 40 lat później – mimo, że wszystkie wcześniejsze zyskiwały popularność niemal natychmiast. A wszystko to przez jeden dziwny warunek, który autorka postawiła wydawcy, żeby nie zdradzić tajemnicy zawartej w jej innym dziele. O co chodzi?

Odpowiedź

A writer, whose works have always been best-sellers, sold the manuscript of the next work to the publisher. This book also became very popular, but it happened only 40 years later – despite the fact that all the earlier ones gained popularity almost immediately. And all this because of one strange condition that the author gave to the publisher, so as not to betray the secret contained in her other work. What is going on?

Answer