Droga pomyłka
An expensive mistake

Ktoś pomylił ze sobą rodziny Montecchich i Capuletich z dramatu Shakespeare’a „Romeo i Julia”. Osoba ta musiała zapłacić za swój błąd wysoką cenę, i to całkiem dosłownie. Dlaczego?

Odpowiedź

Someone mistook the Montecchi and Capuleti families from Shakespeare’s play „Romeo and Juliet” with each other. This person had to pay a high price for their error, quite literally. Why?

Answer