Czarne historie
Black Stories

Dziś opowiem wam kilka zagadek. Ciekawe, czy uda wam się znaleźć ich rozwiązania… Gotowi? Więc zaczynajmy!

1. Włamanie do mieszkania Nowaków

Jerzy i Mariola Nowakowie – małżeństwo z dwójką dzieci – mieszkali na osiedlu, na którym bloki stały bardzo blisko siebie. W tym roku, chcąc sprawić żonie i synom przyjemność, pan Nowak załatwił dla nich wakacje na tropikalnej wyspie. Podczas tego wyjazdu ich mieszkanie zostało okradzione. Jednak złodzieje zostali szybko złapani… a wszystko przez to, że byli nadmiernie ostrożni. Jak sądzicie, jaki błąd popełnili włamywacze?

2. Kradzież torebki i włamanie do domu

Renata wybrała się na zakupy do centrum handlowego. Po pewnym czasie poczuła potrzebę skorzystania z ubikacji – normalna sprawa, prawda? Niestety, kiedy tam była, została okradziona. Złodziej skorzystał z tego, że drzwi kabiny nie sięgały do samej ziemi; wsunął rękę do jej wnętrza przez tę właśnie szparę i zabrał torebkę Renaty. Kobieta pojechała oczywiście na najbliższy posterunek policji, aby zgłosić zdarzenie. Po powrocie do domu ogromnie się zdziwiła: otrzymała telefon z centrum, w którym wcześniej była. Została poinformowana, że jeden z pracowników znalazł jej rzeczy i czeka na nią. Udała się więc tam, gdzie jej kazano. Rzeczywiście udało jej się odzyskać utracone wcześniej przedmioty, a także samą torebkę. Ale nieco później doznała kolejnego w tym dniu szoku – podczas jej nieobecności jej dom został splądrowany! Jaki związek miało to zdarzenie i wcześniejsza kradzież?

3. Niespodziewane spotkanie z wujkiem

Agata była jedną z najlepszych studentek w swojej grupie. Niemal każdy test pisała na najwyższą ocenę. Znajomi często prosili ją o pomoc w nauce, co też czyniła bardzo chętnie. Jednak nie ukończyła studiów na tym samym kierunku, na którym je zaczęła. Do zmiany planów skłoniło ją jedno wydarzenie: niespodziewane spotkanie z dawno niewidzianym wujkiem. Stało się to, gdy pewnego poranka przyszła na pierwsze w tym dniu zajęcia. W jakich okolicznościach spotkała swojego krewniaka?

4. Szok podczas pracy

Adrian był kierowcą. Jego praca była dość monotonna… Woził ludzi, ale jego towarzysze nigdy się do niego nie odzywali, więc było to właściwie tak, jakby jeździł sam. Przez pierwszych kilka lat nie mógł jednak narzekać: szef był dobrym i solidnym człowiekiem, a wynagrodzenie – wysokie. Jednak w pewnym momencie firma zaczęła mieć kłopoty finansowe i w końcu upadła. Adrian, zmuszony do poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia, postanowił poszukać czegoś podobnego do tego, co robił wcześniej. W końcu mu się to udało. Został taksówkarzem. Jednak już podczas jednego z pierwszych kursów niemal dostał zawału, kiedy pasażer położył mu rękę na ramieniu i powiedział mu, dokąd chce jechać. „Przepraszam pana… Nie chciałem tak zareagować. Po prostu…” Jak Adrian wyjaśnił swoją paniczną reakcję na to, co zrobił jego towarzysz podróży?

5. Proroczy sen stróża

William Edison, właściciel dużej firmy produkującej artykuły elektryczne, westchnął ciężko na myśl o czekającej go rozmowie. Longfellow – bo tak nazywał się człowiek, z którym nasz bohater miał się spotkać – chciał negocjować warunki współpracy. Jego firma odnosiła dość mierny sukces i zapewne liczył, że z pomocą znanego przedsiębiorcy uda mu się nieco poprawić tę sytuację. William zwykle nie zajmował się takimi sprawami osobiście, lecz wysyłał na rozmowę jednego ze swoich współpracowników. Tym razem jednak zgodził się sam to załatwić… i teraz zaczynał żałować tej decyzji. Żeby dotrzeć na miejsce spotkania o umówionej porze, musiał bardzo wcześnie wstać – po drodze musiał jeszcze dojechać do siedziby firmy, aby zabrać kilka potrzebnych rzeczy.
Kiedy Edison wychodził z budynku, zaczepił go pan Murdoch, stróż. Zaczął on błagać szefa, żeby nie jechał na negocjacje, albo przynajmniej wybrał inną drogę przejazdu. Dlaczego? „Miałem sen, w którym zginął pan w wypadku na tej autostradzie, kierowniku!” Po długich namowach, przedsiębiorca w końcu zgodził się pojechać na spotkanie inną drogą, omijając opisane przez Murdocha miejsce.
Wracając do domu wieczorem tego samego dnia, William Edison słuchał w radiu wiadomości. W pewnej chwili, prezenter wspomniał o wypadku, który miał miejsce na autostradzie. Kierowca ciężarówki zasnął w trakcie jazdy; pojazd zjechał na sąsiedni pas i zepchnął przejeżdżający obok samochód osobowy wprost na barierę. Śpiący mężczyzna miał zaledwie kilka sińców i zadrapań, ale kierowca osobówki zmarł na miejscu. Edison zdrętwiał. „To mogłem być ja!” pomyślał. Natychmiast postanowił wynagrodzić stróża, który go ostrzegł – wszystko wyglądało dokładnie tak, jak we śnie tego człowieka! Jednocześnie jednak przedsiębiorca stwierdził, że Murdoch musi zostać zastąpiony przez kogoś, kto nie zaniedbuje swoich obowiązków. Skąd taka myśl?

Odpowiedź

Today I will tell you several riddles. I wonder if you can find solutions to them… Are you ready? So let’s begin!

1. Burglary in the Nowak flat

Jerzy and Mariola Nowak – a married couple with two children – lived in a housing estate where the blocks were very close to each other. This year, wanting to please his wife and sons, Mr Nowak arranged a vacation on a tropical island for them. During this trip, their apartment was robbed. However, the thieves were caught quickly… and all because they were overly cautious. What mistake do you think the burglars made?

2. Theft of a purse and house burglary

Renata went shopping at the mall. After some time, she felt the need to use the toilet – a normal matter, right? Unfortunately, when she was there, she was robbed. The thief took advantage of the fact that the cabin door did not reach the ground; he slipped his hand underneath it and took Renata’s purse. The woman obviously went to the nearest police station to report the incident. After returning home, she was very surprised: she received a call from the centre she had been in before. She was informed that one of the employees had found her things and was waiting for her. So she went where she was told to go. Indeed, she was able to recover the previously lost items, as well as the purse itself. But a little later, she suffered another shock on that day – during her absence, her house was looted! What was the connection between this event and the earlier theft?

3. An unexpected meeting with uncle

Agata was one of the best students in her group. She passed nearly every test with the highest grade. Her friends often asked her for help in learning, which she did very willingly. However, she did not finish her studies in the same field where she started them. It was one event that prompted her to change her plans: an unexpected meeting with her long-unseen uncle. It happened when one morning she came to the first class on that day. Under what circumstances did she meet the relative?

4. A shock at work

Adrian was a driver. His work was quite monotonous… He drove people around, but his companions never talked to him, so it was actually as if he drove alone. For the first few years, however, he could not complain: the boss was a good and conscientious man, and the salary – high. However, at some point, the company began to have financial problems and eventually collapsed. Adrian, forced to look for a new job, decided to search for something similar to what he had been doing before. In the end, he succeeded. He became a taxi driver. However, already during one of the first courses, he almost suffered a heart attack when the passenger put his hand on his shoulder and told him where he wanted to go. „I’m sorry, sir… I didn’t mean to react like that. It’s just that…” How did Adrian explain his panic reaction to what his travelling companion did?

5. A watchman’s prophetic dream

William Edison, the owner of a large electronics company, sighed heavily at the thought of the conversation ahead of him. Longfellow – because that was the name of the man whom our character was supposed to meet – wanted to negotiate the terms of cooperation. His company was quite mediocre and he probably hoped that with the help of a well-known entrepreneur he would be able to improve this situation a bit. William usually did not deal with such matters personally but sent one of his colleagues for the interview. This time, however, he agreed to sort it out himself… and now he was starting to regret the decision. To get to the meeting point at the agreed time, he had to get up very early – along the way he needed to get to the company’s headquarters to take some necessary things.
When Edison left the building, Mr Murdoch, a watchman, accosted him. He began to beg the boss not to go to negotiations, or at least chose a different route. Why? „I had a dream in which you died in an accident on this highway, manager!” After long persuasion, the entrepreneur finally agreed to go to the meeting by another route, bypassing the place described by Murdoch.
Returning home that evening, William Edison listened to the news on the radio. At one point, the presenter mentioned an accident that occurred on the highway. A truck driver fell asleep while driving; the vehicle rolled into an adjacent lane and pushed a passing passenger car straight onto the barrier. The sleeping man had only a few bruises and scratches, but the driver of the passenger car died on the spot. Edison went numb. „That could have been me!” he thought. He immediately decided to reward the watchman who had warned him – everything looked exactly like the man’s dream! At the same time, however, the entrepreneur stated that Murdoch must be replaced by someone who does not neglect his duties. Why such a thought?

Answer