Co mają ze sobą wspólnego? 4
What do they have in common? 4

Dziś mam dla was dość niezwykłą zagadkę, moi drodzy. Opiszę dwie znane postaci, a waszym zadaniem będzie odgadnąć, co mają z sobą wspólnego. Gotowi? Więc zaczynajmy!

  1. Jego oficjalne imię brzmiało Oscar, lecz na pewnym etapie swojego życia został nazwany Niezatapialnym Samem i to miano przylgnęło do niego na stałe. Dlaczego? Wszystko zaczęło się w maju 1941 roku, kiedy Oscar/Sam był członkiem załogi niemieckiego pancernika o nazwie Bismarck. Jednostka zatonęła, przeżyło tylko 110 osób z 2300 obecnych na pokładzie – i on. Został uratowany przez marynarzy z brytyjskiego HMS Cossack. Ten statek został później storpedowany niedaleko wybrzeży Gibraltaru i zatonął… Oscar znów przeżył! To właśnie wtedy mianowano go Niezatapialnym Samem. Później zaczął służyć na pokładzie lotniskowca HMS Ark Royal, który spotkał podobny los jak Cossacka – jednak tym razem stało się to w pobliżu Malty. Oscar/Sam po raz kolejny uszedł z życiem i tym razem już nie zdecydował się zacząć służby na żadnej jednostce.
  2. Krymski Tom był przyjacielem brytyjskiego porucznika Williama Gaira. Poznali się w mieście Sewastopol w 1855 roku, kiedy było ono oblężone przez brytyjskie i francuskie wojska. Gair zauważył, że podczas gdy inni mieszkańcy – a także biorący udział w oblężeniu żołnierze – głodowali, Tom wyglądał na nieźle odżywionego. Skąd brał jedzenie? Ani porucznik, ani jego podwładni nie mogli tego odgadnąć, a sam Tom nie chciał zdradzić swojego sekretu. Któregoś dnia grupa żołnierzy postanowiła go śledzić, aby rozwiązać tę zagadkę. Ku swojemu wielkiemu zdziwieniu, odkryli schowek z dużą ilością prowiantu. Dzięki temu mogli uratować się od śmierci głodowej. Po zakończeniu oblężenia Tom pojechał z porucznikiem Gairem do Anglii i zamieszkał w jego domu.

Odpowiedź

Today I have a rather unusual riddle for you, my dear ones. I will describe two famous characters, and your task will be to guess what they have in common. Ready? So let’s begin!

  1. His official name was Oscar, but at some stage in his life he was called Unsinkable Sam and this name clung to him permanently. Why? It all began in May 1941, when Oscar/Sam was a member of the crew of a German battleship called Bismarck. The unit sank, only 110 people survived from the 2,300 present on board – himself included. He was saved by British sailors from HMS Cossack. This ship was later torpedoed off the coast of Gibraltar and sank… Oscar survived! It was then that he was appointed Unsinkable Sam. Later, he began to serve on board the aircraft carrier HMS Ark Royal, which met a similar fate as Cossack – but this time it happened near Malta. Oscar/Sam once again got out alive and this time he did not decide to start serving on any unit.
  2. Crimean Tom was a friend of the British lieutenant, William Gair. They met in the city of Sevastopol in 1855, when it was besieged by the British and French armies. Gair noticed that while other inhabitants – as well as the soldiers taking part in the siege – were starving, Tom looked well fed. Where did he get food from? Neither the lieutenant nor his subordinates could guess it, and Tom did not want to reveal his secret. One day a group of soldiers decided to follow him to solve this mystery. To their great surprise, they found a storage room with plenty of provisions. Thanks to this, they could save themselves from starvation. After the siege, Tom went with Lieutenant Gair to England and settled in his home.

Answer