„Cevenole. Zbrodnia w uzdrowisku”, Marek Żaromski
„Cevenole. Zbrodnia w uzdrowisku” („Cevenole. Crime at the Spa”), Marek Żaromski

„Cévenole” (w spolszczonej wersji – „Cevenole”):
„Symfonia na temat francuskiej pieśni góralskiej (fr. Symphonie sur un chant montagnard français), op. 25, została napisana w 1886 roku przez Vincenta d’Indy’ego. Jak wskazuje tytuł, d’Indy zaczerpnął główny temat z ludowej pieśni, którą usłyszał w Périer z widokiem na góry Sewenny (stąd alternatywna nazwa utworu, Symphonie cévenole).
Pierwotnie pomyślana jako fantazja na fortepian i orkiestrę, symfonia ta jest nietypowa, ponieważ jest napisana na znaczącą (ale nigdy dominującą) partię fortepianu wraz z orkiestrą, a od niektórych krytyków zyskała etykietę symfonii koncertującej.”
(Przetłumaczony fragment notatki z anglojęzycznej Wikipedii)

            Połowa lat 60. XX wieku, mały górski kurort Krzyżowiec-Zdrój. Anna Małecka, córka znanego przedwojennego satyryka, prowadzi tu elegancki pensjonat, którego gośćmi są ludzie z wyższych sfer. Spokój i dyskrecja zapewniane przez to miejsce są przez nich bardzo cenione. Aż pewnego wieczora, po własnym przyjęciu urodzinowym, Anna kładzie się do łóżka… i już z niego nie wstaje. Zostaje brutalnie zamordowana. Kto mógłby mieć motyw, aby to zrobić? Jedno z jej dorosłych dzieci, Julia lub Rafał? Młoda pomocnica Kasia? A może jeszcze ktoś inny? Rozwiązanie tej zagadki powierzone zostaje młodemu porucznikowi Milicji Obywatelskiej Krzysztofowi Polowi. Jednakże szybko okazuje się, że do części tajemnic związanych z tą sprawą może dotrzeć tylko jedna osoba – nie Pol, lecz Stanisław Gorszewski, mężczyzna ze skomplikowaną historią, obdarzony przenikliwym intelektem. Kiedy mężczyźni spotykają się i łączą siły, śledztwo przybiera niespodziewany obrót. A w tle ciągle powraca echem symfonia „Cevenole”… Jaką rolę odgrywa ona w powieści? Sprawdźcie sami!

            Książka „Cevenole. Zbrodnia w uzdrowisku” to debiutancka powieść Marka Żaromskiego. Będzie ona szczególnie interesująca dla tych, którzy lubią kryminały w starym stylu, na przykład powieści i opowiadania Agathy Christie. Ciekawie opisana intryga z niespodziewanym rozwiązaniem, umiejętnie budowane napięcie, realistycznie stworzone postaci, oraz „motyw muzyczny” pojawiający się w książce tworzą razem powieść, od której nie można się oderwać. Kolejnym interesującym elementem jest wątek religijny wpleciony w fabułę. Uwagę zwracają łacińskie cytaty ze Starego i Nowego Testamentu oraz pieśni i modlitw (opatrzone przypisami z polskimi tłumaczeniami), jak również informacje na temat świąt kościelnych przypadających na niektóre dni opisywanego śledztwa. Pokazują one system wartości jednej z głównych postaci utworu i dodają dziełu tajemniczości.

            Powieść „Cevenole” polecił mi sam autor, Marek Żaromski, którego miałam przyjemność poznać osobiście i któremu bardzo dziękuję za ogrome emocje, które towarzyszyły mi podczas czytania tej książki. Kontakt z nim możliwy jest przez jego stronę autorską na Facebooku.

Cevenole. Zbrodnia w uzdrowisku

Okładka książki
Źródło – Bonito.pl

Bonus: Symphonie cévenole na YouTube

„Cévenole (in an anglicised version – „Cevenole”)
“The Symphony on a French Mountain Air (French: Symphonie sur un chant montagnard français)
, Op. 25, is written in 1886 by Vincent d’Indy.
As indicated by the title, d’Indy took the principal theme from a folk song he heard at Périer overlooking the Cévennes mountains (hence the work’s alternative name, Symphonie cévenole). Originally conceived as a fantaisie for piano and orchestra, the symphony is unusual in that it is scored for a prominent (but never dominant) piano part together with orchestra, and has acquired the label sinfonia concertante from some critics.”
(Fragment of the entry from the English-language Wikipedia)

The mid-1960s, the small mountain resort of Krzyżowiec-Zdrój. Anna Małecka, the daughter of a well-known pre-war satirist, runs an elegant guesthouse here, whose guests are upper-class people. The peace and discretion provided by this place are much appreciated by them. Until one evening, after her birthday party, Anna goes to bed… and never gets up again. She is brutally murdered. Who could have a motive to do this? One of her grown-up children, Julia or Rafał? The young helper Kasia? Or perhaps someone else? The solution to this mystery is entrusted to a young lieutenant of the Civic Militia, Krzysztof Pol. However, it soon becomes apparent that only one person can get to some of the mysteries surrounding the case – not Pol, but Stanisław Gorszewski, a man with a complicated history and gifted with a keen intellect. When the men meet and join forces, the investigation takes an unexpected turn. And in the background, the symphony “Cevenole” echoes again and again… What role does it play in the novel? Check for yourselves!

The book „Cevenole. Zbrodnia w uzdrowisku” („Cevenole. Crime at the Spa”, translation of the title mine) is Marek Żaromski’s debut novel. It will be of particular interest to those who enjoy old-style detective stories, such as novels and short stories by Agatha Christie. An interestingly described intrigue with an unexpected solution, skillfully built suspense, realistically created characters, and the “musical motif” that appears in the book together create a novel that you cannot walk away from. Another interesting element is the religious theme woven into the plot. Attention is drawn to Latin quotations from the Old and the New Testament as well as hymns and prayers (annotated with Polish translations), and information on church holidays falling on certain days of the investigation described. They illustrate the value system of one of the main characters in the work and add to the mystery of the book. Unfortunately, this book has not been translated into English or any other language but if you are learning Polish and enjoy crime stories, you might want to read it, treating it as a learning aid.

The novel “Cevenole” was recommended to me by the author, Marek Żaromski, himself, whom I had the pleasure of meeting personally and to whom I am very grateful for the immense emotions I felt while reading this book.. Contact with him is possible via his author’s page on Facebook.

Cevenole. Zbrodnia w uzdrowisku

Cover of the book
Source – Bonito.pl

Bonus: Symphonie cévenole on YouTube