Archibald Vivian Hill i złamana noga marynarza
Archibald Vivian Hill and a sailor's broken leg

Doktor Archibald Vivian Hill (1886-1977) był sławnym fizjologiem żyjącym na przełomie XIX i XX wieku. W 1922 roku został uhonorowany Nagrodą Nobla. Jednak ja nie będę opowiadać wam o tym, za co dostał on tę nagrodę, lecz o czymś, co ma związek z innym ważnym elementem jego biografii: członkowstwem w The Royal Society (Towarzystwa Królewskiego) w Londynie.
Towarzystwo Królewskie (The Royal Society) – jego pełna angielska nazwa brzmi The President, Council, and Fellows of the Royal Society of London for Improving Natural Knowledge (Przewodniczący, Rada i Członkowie Królewskiego Towarzystwa Londyńskiego dla Poprawy Wiedzy Naturalnej). Zostało ono założone w 1660 roku, 2 lata później król Charles II wydał akt prawny zatwierdzający jego istnienie. Instytucja ta pełni funkcję akademii nauk, skupia przedstawicieli nauk matematycznych i przyrodniczych.
Pewnego dnia Hill postanowił zrobić członkom tej sławnej instytucji  psikusa. Napisał mianowicie wyjaśnienie, które następnie wysłał do jej sekretarza: „Jeden z marynarzy złamał sobie nogę. Wtedy postanowiłem obmyć miejsce złamania wodą, skleić, a potem obwiązać sznurkiem. Za niecałe dwa dni marynarz był zupełnie wyleczony i mógł chodzić.”
Wywołało to istną burzę wśród członków Towarzystwa. Część z nich uznała ten zabieg za skuteczny, a część twierdziła, że kuracja taka nie miała możliwości zadziałać. Wiedli między sobą zażarte spory i dyskusje przez ładnych kilka dni. W końcu doktor Hill „zlitował się” nad współtowarzyszami i wysłał im wiadomość, w której wyjaśnił, jakim cudem udało mu się uzdrowić poszkodowanego marynarza. Przeczytawszy ten list, naukowcy byli… co najmniej dość mocno zdziwieni. Cóż takiego zrobił pan Hill? Podpowiem wam tylko, że operacja rzeczywiście się udała, ta część pierwszej wiadomości nie była „problematyczna”.

Archibald Vivian Hill
(źródło – grafika Google)

Siedziba The Royal Society w Londynie
(źródło – grafika Google)

Odpowiedź

Doctor Archibald Vivian Hill (1886-1977) was a famous physiologist living at the turn of the 19th and 20th centuries. In 1922 he was awarded the Nobel Prize. However, I will not tell you about what he got the prize for, but about something that is related to another important element of his biography: membership in The Royal Society in London.
The Royal Society – its full name is The President, Council, and Fellows of the Royal Society of London for Improving Natural Knowledge. It was founded in 1660, 2 years later King Charles II issued a legal act approving its existence. This institution serves as the academy of sciences, it brings together representatives of mathematical and natural sciences.
One day, Hill decided to play a trick on the members of this famous institution. He wrote an explanation which he then sent to its secretary: „One of the sailors broke his leg. Then I decided to wash the place of breaking with water, glue it and then tie it with a string. In less than two days the sailor was completely cured and could walk.”
This caused a real storm among the Society’s members. Some of them considered this procedure to be effective, and some claimed that such treatment had no way to work. They had headstrong disputes and discussions among themselves for several days. Finally, Dr Hill „took pity” on his associates and sent them a message explaining how he had managed to heal the injured seaman. After reading this letter, the scientists were… at least quite surprised. What did Mr Hill do? I will only tell you that the operation was, indeed, successful, this part of the first message was not „problematic”.

Archibald Vivian Hill
(source – Google graphics)

The headquarters of The Royal Society in London
(source – Google graphics)

Answer