Pionowo tyle samo co poziomo
Vertically as many as horizontally

Danych jest 12 zapałek w 3 rzędach jak na zdjęciu.

Ułóż je tak, aby w każdej kolumnie i każdym rzędzie były po 4

(bez usuwania ich ani dokładania nowych)

SONY DSC

Odpowiedź

Given are 12 matches in 3 rows as pictured.

Arrange them so that there are each 4 in each column and each row

(Without removing them or adding new ones)

SONY DSC

Answer