Niecodzienna kryjówka
Unusual hiding place

Historia ta wydarzyła się kilka dni temu w Kaliszu (Polska) i została opisana przez prowadzącego program w jednej z popularnych stacji radiowych. 2 policjantów odwiedziło miejsce zamieszkania pewnej kobiety z nakazem aresztowania jej. Okazało się jednak, że nie zostali jej w domu: drzwi otworzył mężczyzna, który poinformował stróżów prawa, że oskarżona jest aktualnie nieobecna. Chcąc upewnić się co do prawdziwości jego słów, okazali mu odpowiedni dokument i weszli do środka. Kobiety rzeczywiście nigdzie nie było, ale mimo to szybko została odnaleziona. Stało się to z niecodziennego powodu. Jakiego? Otóż jeden z oficerów… zgłodniał. Nie, ani ja, ani prezenter radiowy nie pomyliliśmy się. Głód policjanta pomógł odnaleźć kobietę, która miała zostać zatrzymana w związku z popełnionym przez siebie przestępstwem! Czy potraficie odgadnąć, jak to było możliwe?

Odpowiedź

Policjant uzyskał zgodę mężczyzny, który wcześniej wpuścił obu oficerów do domu, na otwarcie lodówki. Tam znalazł poszukiwaną kobietę, wciśniętą w miejsce, gdzie normalnie znajdują się półki (zostały one wyjęte i ukryte gdzie indziej). Niestety dla uciekinierki, jej „pomysłowość” w kwestii znajdowania nietypowych kryjówek nie została doceniona. Będzie musiała odpowiedzieć za czyn, o który została oskarżona.

A na koniec… ukłon w kierunku moich czytelników, którzy kochają koty tak bardzo jak ja. 😉 (obrazek znaleziony w grafice Google, odpowiednio pasujący do tematu zagadki…)

Znalezione obrazy dla zapytania policja cytaty

This story took place a few days ago in Kalisz (Poland) and was described by the presenter of a program in one of the popular radio stations. Two policemen visited the place of residence of a woman with a warrant to arrest her. It turned out, however, that they did not stay at home: the door was opened by a man who informed the law enforcement officers that the accused was currently absent. Wishing to make sure of the veracity of his words, they showed him the proper document and came inside. The woman was really nowhere to be seen, but she was found quickly. It happened for an unusual reason. What? Well, one of the officers… became hungry. No, neither I nor the radio presenter made a mistake. The policeman’s hunger helped find the woman who was about to be detained in connection with the crime that she committed! Can you guess how it was possible?

Answer

The policeman obtained the consent of the man who had earlier let both officers into the house to open the fridge. There he found the sought-for woman, pressed into the place where the shelves normally are (they’d been removed and hidden somewhere else). Unfortunately for the runaway, her „ingenuity” in finding unusual hiding places was not appreciated. She will have to answer for the deed she was accused of.

And finally… a nod to my readers who love cats just as much as I do. 😉 (a picture found in Google graphics, matching the topic of the riddle appropriately…) The text on the picture says:

„A motorcycle gang is terrorising the inhabitants of the area… And the police is doing nothing.”

Znalezione obrazy dla zapytania policja cytaty